Sharrine Ishak

Sharrine Ishak drew 1 card.

Hollows of Lordran