Shreya Shetty

Shreya Shetty drew 14 cards.

Game Night

Iconic Masters

Ixalan

Commander 2017

Hour of Devastation

Amonkhet

Aether Revolt