Zhou Rong

Zhou Rong drew 1 card.

Custom Core 2018